Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Calten Houwing In/Outdoor, hierna: C.H.; Opdrachtgever: de groep die aan C.H. opdracht geeft tot het organiseren, begeleiden of verzorgen van activiteiten.

Artikel 2: Werkingssfeer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingsbevestigingen en overeenkomsten tussen C.H. en een (potentiele) opdrachtgever met betrekking tot de activiteiten die door C.H. worden georganiseerd, begeleid of verzorgd. Zij staan vermeld op het inschrijvingsformulier.

Artikel 3: Tot stand komen overeenkomst

3.1 Door C.H. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3.2 De aanmelding geschiedt door middel van het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier. Deze inschrijving wordt aangemerkt als een aanbod aan C.H. om de overeenkomst tot stand te doen komen, welke vervolgens geacht wordt door C.H. te zijn aanvaard, behoudens het geval dat C.H. de geadresseerde binnen vijf werkdagen schriftelijk mededeelt met de inschrijving niet accoord te gaan. Als dan geldt het aanbod als verworpen.
3.3 Het vervolgens op de boekingsbevestiging van C.H. vermelde geldt het bewijs van de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4: Betaling

4.1 Tezamen met de boekingsbevestiging zendt C.H. een betalingsopdracht voor het voldoen van een aanbetaling, zijnde 25% van het totaalbedrag met een minimum van €300,-. De aanbetaling dient te zijn ontvangen door C.H.binnen zeven dagen na factuurdatum.
4.2 Het restbedrag dient te zijn ontvangen door C.H. ten minste twee weken voor aanvang van de activiteit.
4.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft de betalingen binnen de hiervoor genoemde, danwel nader schriftelijk overeengekomen termijnen te voldoen, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. C.H. is als dan bevoegd naar zijn keuze hetzij zijn prestatie(s) op te schorten totdat opdrachtgever alsnog aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, zonder deswege schadeplichtig te zijn.
4.4 De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of gedeelte van een kalendermaand.
4.5 Alle door C.H. gemaakte buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente danwel op het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening aan alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare bedragen die het langst openstaan. zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een ander bedrag. Verrekening is niet toegestaan.

Artikel 5: Annulering

5.1 Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen (annuleren).
5.2 De opdrachtgever kan alleen per aangetekend schrijven annuleren. De datum van ontvangst geldt als datum van annulering.
5.3 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst annuleert * meer dan een maand voordat de activiteit zou zijn begonnen., is hij aan C.H. verschuldigd: 25% van het totaalbedrag van de boekingsbevestiging met een minimum van f 300,–. * minder dan een maand maar meer dan twee weken van tevoren, is hij aan C.H. verschuldigd: 50% van het totaalbedrag van de boekingsbevestiging; * minder dan twee weken maar meer dan een week van tevoren, is hij aan C.H. verschuldigd: 75% van het totaalbedrag van de boekingsbevestiging; * minder dan een week van tevoren, is hij aan C.H. verschuldigd: 100% van het totaalbedrag van de boekingsbevestiging.

Artikel 6: Deelnemerslijsten

6.1 Opdrachtgever is verplicht aan C.H. uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de uitvoering van de activiteiten de ingevulde lijst van deelnemers en overige door C.H. van belang geachte informatie, waaronder medische gegevens van de deelnemers, ter hand te stellen. Deze lijst wordt door C.H. bij de boekingsbevestiging danwel nadien aan de opdrachtgever toegezonden.
6.2 Indien opdrachtgever deze deelnemerslijst met bijbehorende informatie niet of niet tijdig of niet volledig ingevuld aan C.H. ter beschikking stelt, is C.H. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen of op te schorten, zulks naar wens van C.H. De uit de vertraging voortvloeiende kosten zullen volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

7.1 C.H. heeft ten alle tijde het recht het programma in te korten indien de activiteit een afgesproken tijd overschrijdt. Indien de opdrachtgever aangeeft het programma in zijn geheel te willen afmaken, dan worden extra uren in rekening gebracht.
7.2 De deelnemers worden onmiddellijk uitgesloten van deelname aan de activiteit wanneer zij zich naar het het oordeel van C.H. danwel door haar ingeschakelde (hulp)personen zo gedragen dat: 1. instructie wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt; 2. de veiligheid van de opdrachtgever, instructeurs of anderen in gevaar wordt gebracht; 3. de sfeer wordt verpest; 4. vernielingen aan materiaal, eigendommen of natuur worden aangericht; 5. alcohol en/of drugs worden gebruikt. De opdrachtgever dient de deelnemers hiervan op de hoogte te stellen. Er vindt bij toepassing van dit artikel geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden.
7.3 Indien de opdrachtgever een school of ander opleidingsinstituut is, draagt de opdrachtgever zorg voor een (volwassen) begeleider per 10/15 deelnemers ongeacht de leeftijd van de deelnemers. Deze begeleiders zijn verantwoordelijk voor het ordelijk gedrag van de deelnemers en van hen wordt volledige medewerking verwacht.
7.4 De opdrachtgever dient alle schade door vermissing, vernieling en/of beschadiging van door hem/haar gebruikte materialen te vergoeden.
7.5 De opdrachtgever dient zelf voor dekkende verzekeringen voor de deelnemers te zorgen. Indien gewenst, zal C.H. deze verzekeringen verzorgen voor een nader overeen te komen prijs.

Artikel 8: Aansprakeliikheid

8. C.H. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Daartoe zal C.H. de volgende veiligheidsmaatregelen nemen:
1. de materialen die gebruikt worden zijn van hoogwaardige kwaliteit en zij zullen een keer per jaar gekeurd worden op veiligheid door hierbij bevoegde instanties;
2. de aan de activiteiten verbonden instructies worden gegeven door bevoegde en ervaren personen;
3. bij de activiteiten zullen voldoende personen en zal voldoende toezicht c.q. begeleiding aanwezig zijn;
4. voorzover redelijkerwijs mogelijk zullen ook overigens alle maatregelen worden genomen om een maximale veiligheid aan deelnemers en instructeurs te bewerkstelligen.
8.2 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de in artikel 6.1 genoemde gegevens waarvan C.H. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan C.H. worden verstrekt. Onder deze gegevens moeten worden begrepen gegevens omtrent medische, fysieke, cognitieve en conditionele ongemakken en de handtekening van ouders of wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
8.3 C.H. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard danook, ontstaan doordat C.H. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor C.H. kenbaar behoorde te zijn.
8.4 Deelname aan activiteiten van C.H. is geheel voor eigen risico en geen enkele schade kan verhaald worden op C.H., tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van C.H. of haar leidinggevende ondergeschikten.
8.5 C.H. is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.
8.6 De opdrachtgever vrijwaart C.H. tegen alle aanspraken van derden (waaronder de eigen deelnemers) terzake van door deze derden te lijden schade, waaronder die aan zaken en personen.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op alIe aanbiedingen, boekingsbevestigingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepasstng.
9.2 Geschillen tussen C.H. en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting van andere gerechten en instanties worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Rechter in het Arrondissement te Breda, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Tilburg, 30 januari 1997 P.J. M. Calten Houwing Calten Houwing In/Outdoor